groene-energie

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit, die dan "grijze stroom" wordt genoemd. Doordat de processen verderop in het elektriciteitsnet hetzelfde zijn, is er geen verschil in wat er uit het stopcontact komt.

Groene stroom

De markt voor groene stroom werd op 1 juli 2001 door de overheid vrijgegeven, waarna veel consumenten overstapten op groene stroom. Het streven van de Europese Unie is 20 procent duurzame energie te produceren in 2020 en te besparen op energieverbruik. De overheid subsidieerde tot 2005 het gebruik van groene stroom, waardoor het ongeveer net zo duur werd als normale of grijze stroom. Momenteel is er alleen subsidie voor energiebedrijven wanneer ze groene stroom in Nederland opwekken. Overigens is de term 'groene stroom' in de Benelux een handelsmerk van Essent NV. Het is onbekend of Essent ooit heeft getracht andere bedrijven ervan te weerhouden de term 'groene stroom' te gebruiken.

Producenten van groene stroom leveren hun elektriciteit aan het elektriciteitsnet. De elektriciteit is daarna niet meer te onderscheiden van grijze stroom. Echter, gecertificeerde groene stroomproducenten krijgen bij de productie van groene stroom een navenante hoeveelheid groenestroomcertificaten toegewezen. Deze certificaten kunnen vervolgens verhandeld worden. Doordat CertiQ, de Nederlandse verstrekker van stroomcertificaten, nauwgezet bijhoudt hoeveel groene stroom er wordt geproduceerd, is er de garantie dat als een consument een bepaalde hoeveelheid groene stroom verbruikt, deze hoeveelheid elektriciteit ook echt door een duurzame energiebron is opgewekt.

Het systeem van groencertificaten is per 1 januari 2004 vervangen door garanties van oorsprong, omdat groencertificaten in de praktijk fraudegevoelig bleken. De garantie van oorsprong zou een beter bewijs zijn dat de groene stroom op een duurzame wijze is opgewekt. Per 1 januari 2005 is daar de regeling stroometikettering aan toegevoegd. Sindsdien zijn energiebedrijven verplicht hun klanten erover te informeren wat hun brandstofmix van het voorgaande jaar was. Met het stroometiket informeert de energieleverancier over de oorsprong van de geleverde elektriciteit. Op het stroometiket wordt aangegeven welk percentage van de geleverde elektriciteit is opgewekt uit kolen, aardgas, kernenergie, hernieuwbare bronnen (bijvoorbeeld windenergie en biomassa) en welk percentage onbekend is. Het stroometiket wordt verspreid ieder jaar voor 1 april.

e meeste elektriciteit wordt opgewekt door centrales die gestookt worden met fossiele brandstoffen. Er zijn echter ook duurzamere energiebronnen. Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van deze bronnen.
 
Duurzame energiebronnen
Zon, wind, waterkracht en biomassa zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen. Deze bronnen zijn onuitputtelijk, de energie is schoon en betrouwbaar en bij de winning en omzetting bestaan nauwelijks schadelijke effecten voor het milieu. Over biomassa bestaat nog een stevige discussie in Europa, over of dit tot de duurzaam opgewekte elektriciteit mag worden gerekend, maar in Nederland geldt opwekking deze elektriciteit als duurzaam.
 
Grijze energie
De meeste elektriciteit wordt opgewekt door centrales die gestookt worden met fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en steenkool. Bij deze vorm van energieopwekking komt het CO2-gas vrij, dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Hierbij geeft gas minder CO2-uitstoot, dan steenkolen en is daardoor milieuvriendelijker.
Een betrekkelijk (maar wel grijze) vorm van elektriciteitsopwekking is WarmteKrachtKoppeling (WKK). Bij WKK wordt de afvalwarmte van de elektriciteitproductie-eenheid gebruikt voor verwarmingsdoeleinden, zoals stadsverwarming in grote steden, tuinderijen of voor eigen gebruik.
Tenslotte is er nog kernenergie. In Nederland levert de kerncentrale in Borssele stroom aan het elektriciteitsnet. Hoewel deze centrale technisch nog lang niet verouderd is, heeft de overheid uit milieuoverwegingen besloten deze over een paar jaar te sluiten.
 
Hoe wordt groene energie geleverd?
Het elektriciteitsnet heeft zowel groene als grijze energie en distribueert beide naar aangesloten bedrijven en huishoudens. Als je voor groene energie kiest, komt er geen andere stroom uit je stopcontact. De energieleverancier geeft u slechts de garantie dat dezelfde hoeveelheid stroom die u gebruikt ook duurzaam is opgewekt en op het net is gezet. Dit betekent dus dat er geen technische aanpassingen nodig zijn voor het overgaan op groene energie. Het bewijs voor echte groene stroom wordt bijgehouden door de groencertificatenbank, die groencertificaten afgeeft. De bewijsstukken worden vervolgens geleverd aan de Belastingdienst.
 
 

Bijna Energie Neutraal bouwen of duurzaam bouwen  is kiezen voor de toekomst! Wij hechten we veel belang aan energiezuinigheid. Zowel bij uw nieuwbouw op maat als tijdens uw  renovatieproject werken wij met energiezuinige materialen. Niet alleen het milieu heeft baat bij energiebewust bouwen, het is ook interessant voor uw portemonnee.

 
 
Wanneer uw trap uw mobiliteit in de weg staat, heeft Strobbe Mobility Solutions de meest geschikte, veilige en betrouwbare oplossing in huis. Het maakt niet uit welk type trap u heeft, Strobbe Mobility Solutions geeft het perfecte antwoord aan uw specifieke woon- en leefbehoeften.